مجموعه مهارت برتر به عنوان مرجع تخصصي، كاربردي و صنعتي مهندسي، علوم و بالاخص مهندسي نفت، فعاليت خود را در سال 1399 آغاز نمود.