نمایش 1-3 از 3 نتیجه

آشنایی با اصول طراحی فرآیندی

(0 نظر)
1
student
0
5,500,000 ﷼ 3,590,000 ﷼

هدف این دوره آشنایی مهندسان شیمی با انواع مختلف و متداول تجهیزات فرآیندی و آشنایی با روشهای مختلف طراحی آنهاست. مخاطبان این دوره آموزشی…

5,500,000 ﷼ 3,590,000 ﷼

Advanced HYSYS course

(0 نظر)
0
student
0
5,500,000 ﷼ 3,590,000 ﷼

ﻧﺮﻡ اﻓﺰاﺭ HYSYS ﺟﻬﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﺮﻭﺩ. ﻧﺮﻡ اﻓﺰاﺭ HYSYS ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ…

5,500,000 ﷼ 3,590,000 ﷼

Preliminary HYSYS course – Beginner

(0 نظر)
2
students
0
5,500,000 ﷼ 2,000,000 ﷼

ﻧﺮﻡ اﻓﺰاﺭ HYSYS ﺟﻬﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﺮﻭﺩ. ﻧﺮﻡ اﻓﺰاﺭ HYSYS ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ…

5,500,000 ﷼ 2,000,000 ﷼